Điều khoản dịch vụ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ/HOẶC ĐĂNG KÝ TRANG WEB, NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ CR7SITA.

Bằng cách tạo truy cập tài trang web Kenhgotv, Người dùng được ủy quyền và/hoặc bằng cách truy cập và sử dụng Nền tảng hoặc trang web của Kenhgotv, www.Kenhgotv.com (“Trang web“), bạn chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản“) và bạn thừa nhận rằng bạn, thay mặt bạn với tư cách là một cá nhân và/hoặc thay mặt cho chủ lao động của bạn hoặc một pháp nhân khác (gọi chung là “bạn” hoặc “của bạn”), đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều khoản này và đang tham gia ký kết một thỏa thuận pháp lý ràng buộc với Kenhgotv và/hoặc, nếu có, một trong các công ty hoặc chi nhánh thuộc tập đoàn của nó (“Kenhgotv”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Nếu bạn đang tạo Tài khoản, bạn đang tham gia vào các Điều khoản này thay mặt cho nhóm, công ty, tổ chức của bạn hoặc bất kỳ thực thể nào khác mà bạn đại diện hoặc trực thuộc (“Tổ chức“), đồng thời bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có toàn quyền để ràng buộc Tổ chức của bạn với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này hoặc không có thẩm quyền ràng buộc Tổ chức của mình, vui lòng không chấp nhận các Điều khoản này hoặc không truy cập hay sử dụng Nền tảng.

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền hiện hành để yêu cầu hoặc nhận chữ ký gốc (phi điện tử) hoặc gửi hồ sơ phi điện tử về các Điều khoản này. Nếu bạn đã ký kết hợp đồng bằng văn bản, yêu cầu dịch vụ hoặc thỏa thuận khác với Kenhgotv chi phối quyền truy cập và sử dụng Nền tảng của bạn thì các điều khoản của thỏa thuận đó sẽ chi phối và thay thế các Điều khoản này trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào; ngoại trừ các điều khoản ở đây đề cập đến việc bạn truy cập, sử dụng và/hoặc đăng ký Trang web hoặc các điều khoản đề cập đến việc tạo Tài khoản (như thuật ngữ đó được xác định ở đây) để bạn sử dụng và/hoặc truy cập vào Nền tảng của chúng tôi trong theo Mục 7 ở đây, tất cả các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng ở đây sẽ có ý nghĩa như được đưa ra cho các thuật ngữ đó ở đây.

Mô tả Dịch vụ và Trang web.
1.1. Dịch vụ. Kenhgotv là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của nền tảng Kenhgotv, một giải pháp thông tin thị trường cho phép hiểu biết sâu sắc về lưu lượng truy cập ước tính và dữ liệu sử dụng cho các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động được cung cấp cho bạn trên cơ sở phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) (“Nền tảng” ) thông qua cổng web trên Trang web của chúng tôi và bao gồm: (i) phần mềm mà bạn truy cập qua Trang web; (ii) bất kỳ ứng dụng, tiện ích mở rộng và tính năng nào khác, nếu có, do Kenhgotv cung cấp hoặc sẵn có cho bạn liên quan đến Trang web hoặc Nền tảng (“Ứng dụng”); và (iii) các nhãn hiệu và logo (“Nhãn hiệu”), nội dung, văn bản, tài liệu, mô tả, sản phẩm, đồ họa, ảnh, âm thanh, video và các tính năng tương tác (cùng với Nhãn hiệu, “Nội dung”), có trong hoặc được tạo ra có sẵn thông qua Trang web hoặc Nền tảng.

1.2. Địa điểm. Trang web www.kenhgotv.com nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về Kenhgotv và các sản phẩm của nó, để cho phép bạn mua đăng ký Nền tảng và cung cấp cho người đăng ký một cổng web để truy cập Nền tảng và/hoặc tải xuống Ứng dụng, nếu có

 

2. Khả năng chấp nhận các điều khoản. Nếu bạn, với tư cách là Người dùng được ủy quyền, truy cập và sử dụng Trang web và/hoặc Nền tảng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ít nhất 18 tuổi (hoặc 13 tuổi nếu bạn đăng ký với sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ trưởng thành). Trang web và/hoặc Nền tảng chỉ dành cho các cá nhân từ mười tám tuổi trở lên hoặc mười ba (13) tuổi trở lên với sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ trưởng thành. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không truy cập, truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nền tảng.

Nếu bạn từ 13 đến 18 tuổi thì bạn phải xem lại các Điều khoản này với cha mẹ hoặc người giám hộ của mình trước khi truy cập, truy cập hoặc sử dụng Trang web để đảm bảo rằng bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn hiểu các Điều khoản này và đồng ý với chúng. Bạn không được truy cập và sử dụng Nền tảng nếu đúng như vậy, đồng thời bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không phải là đối thủ cạnh tranh của Kenhgotv.

3. Đăng ký vào Nền tảng.
Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này với tư cách là Người dùng được ủy quyền, Kenhgotv theo đây cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới, có thể hủy bỏ và có giới hạn để sử dụng phiên bản giới hạn của Nền tảng với các tính năng được mô tả trên Trang web (“Đăng ký”) để truy cập và sử dụng Nền tảng trong Thời gian đăng ký (như được xác định bên dưới).

Người dùng được ủy quyền” nghĩa là nhân viên hoặc đại diện của Tổ chức của bạn, người đã được cung cấp một thông tin nhận dạng và mật khẩu người dùng duy nhất để truy cập và sử dụng Nền tảng thay mặt cho chính họ hoặc thay mặt cho Tổ chức của họ. Việc sử dụng Nền tảng của bạn chỉ được phép bởi nhân viên trong Tổ chức của bạn bằng cách gửi yêu cầu tới [email protected], nêu rõ tên, địa chỉ email doanh nghiệp, địa điểm chính và thông tin đăng ký liên quan có thể được yêu cầu.

4. Truy cập trang web. Theo đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Trang web chỉ cho mục đích thông tin và sử dụng cá nhân của bạn (và, nếu có, cho mục đích kinh doanh nội bộ của Tổ chức của bạn), tuân theo các Điều khoản này và sự tuân thủ của bạn với luật hiện hành.

5. Giấy phép cho các ứng dụng. Trong phạm vi bạn muốn tải xuống và cài đặt Ứng dụng, nếu có, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn (và, nếu có, cả nội bộ mục đích kinh doanh của Tổ chức của bạn). Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Ứng dụng và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động cài đặt những sửa đổi đó mà không cần xin phép bạn trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải hỗ trợ Ứng dụng và có thể đình chỉ hoặc chấm dứt giấy phép của bạn bất cứ lúc nào cũng như vô hiệu hóa Ứng dụng do bạn tải xuống và/hoặc cài đặt. Bạn không được thực hiện các sửa đổi trái phép, thiết kế đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Ứng dụng.

6. Những hạn chế. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn không được và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào: (i) đưa, bán, cho thuê, cho thuê, chia sẻ thời gian, cấp phép lại, tiết lộ, xuất bản, chuyển nhượng, tiếp thị, bán, hiển thị, truyền tải, phát sóng, chuyển giao hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào; (ii) phá hoại, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng; (iii) đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc tháo rời, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ thành phần nào trong đó hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (iv) trình bày hoặc chia sẻ dữ liệu hoặc thông tin nhận được thông qua Nền tảng mà không có sự đồng ý trước của Kenhgotv và trong trường hợp có sự đồng ý đó, hãy trình bày hoặc chia sẻ dữ liệu hoặc thông tin đó mà không ghi công cho Kenhgotv theo nguyên tắc xây dựng thương hiệu của Kenhgotv; (v) sử dụng bất kỳ rô-bốt, trình thu thập thông tin, trình quét hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập hoặc giám sát Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào hoặc để sao chép, truy cập, thu thập, tải xuống hoặc lấy dữ liệu, nội dung hoặc thông tin khác từ Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng; (vi) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc mà Kenhgotv xác định, theo quyết định riêng của mình, có thể áp đặt một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng hoặc cơ sở hạ tầng của Kenhgotv hỗ trợ Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng; (vii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào tính toàn vẹn hoặc hoạt động bình thường của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ hoạt động liên quan nào; (viii) xóa, làm xấu, che khuất hoặc thay đổi nhận dạng, thông báo ghi công hoặc bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác của Kenhgotv hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được gắn vào hoặc được cung cấp như một phần của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng hoặc sử dụng hoặc hiển thị logo của Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Kenhgotv; (ix) sử dụng Nhãn hiệu của Kenhgotv mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (x) sử dụng Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng để phát triển, cung cấp, vận hành, hỗ trợ hoặc kích hoạt dịch vụ hoặc sản phẩm cạnh tranh; và/hoặc (xi) sử dụng Nền tảng, Trang web hoặc Ứng dụng theo bất kỳ cách thức trái pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích có hại, vô trách nhiệm hoặc không phù hợp nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phỉ báng bên thứ ba) hoặc vi phạm các Điều khoản này, mọi điều khoản và điều kiện của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào bạn đã ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào.

7. Tài khoản. Để sử dụng Nền tảng và trở thành Người dùng được ủy quyền, bạn phải tạo tài khoản người dùng cá nhân (“Tài khoản”). Khi tạo Tài khoản, bạn thừa nhận và đồng ý: (i) cung cấp thông tin đăng nhập và Tài khoản chính xác và đầy đủ; (ii) lưu giữ và đảm bảo rằng thông tin đăng nhập và mật khẩu Tài khoản người dùng của bạn luôn được lưu giữ an toàn; (iii) hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động phát sinh từ việc không giữ bí mật thông tin Tài khoản của bạn; và (iv) thông báo kịp thời choKenhgotv bằng văn bản nếu bạn biết về bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản hoặc Nền tảng của bạn. Khi tạo Tài khoản của mình, bạn tuyên bố và đảm bảo thêm rằng trước đây bạn không bị Kenhgotv chặn việc có Tài khoản hoặc sử dụng Nền tảng. Trong trường hợp bạn chọn cung cấp thông tin Người dùng được ủy quyền cần thiết để tạo Đăng ký bằng cách đăng ký thông qua tài khoản của bạn với nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: tài khoản Google của bạn) mà bạn có một số quyền quản trị nhất định thay mặt cho Tổ chức của mình và với điều kiện là bạn đồng ý đối với các quyền chọn tham gia và quyền do nền tảng liên quan cung cấp trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ nhận được quyền truy cập vào một số thông tin nhất định (ví dụ: Google Analytics) về Tổ chức của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ truy cập và sử dụng một số thông tin đó, trên cơ sở tổng hợp với thông tin tương tự nhận được từ các tổ chức khác về trang web và ứng dụng của họ, để cải thiện thuật toán của chúng tôi. Trừ khi bạn yêu cầu cụ thể chúng tôi hiển thị một số thông tin đó trong Nền tảng hoặc giải pháp của chúng tôi, thông tin sẽ chỉ được sử dụng để cải thiện thuật toán được mô tả ở trên và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn luôn có quyền chấm dứt quyền truy cập của chúng tôi vào thông tin đó về một số hoặc tất cả các trang web hoặc ứng dụng trong Tổ chức của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn do nền tảng liên quan cung cấp. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi truy cập hoặc sử dụng thông tin đó, vui lòng liên hệ với [email protected].

8. Bài gửi của người dùng
8.1. Trách nhiệm. Trang web có thể cho phép bạn và những người dùng khác xuất bản dữ liệu, thông tin hoặc nội dung nhất định (“Nội dung do người dùng gửi”). Bạn hiểu rằng dù Nội dung gửi của người dùng đó có được xuất bản hay không, chúng tôi không đảm bảo bất kỳ tính bảo mật nào đối với bất kỳ Nội dung gửi của người dùng nào. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung do người dùng gửi của mình và hậu quả của việc đăng, xuất bản hoặc tải chúng lên. Chúng tôi có toàn quyền quyết định có xuất bản Nội dung gửi của người dùng của bạn hay không và chúng tôi có quyền theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo thêm cho bạn, để theo dõi, kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa, xóa và/hoặc xóa bất kỳ và tất cả Nội dung gửi của người dùng được đăng trên Trang web bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.8.2. Quyền sở hữu. Bạn, với tư cách là Người dùng được ủy quyền, tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có các quyền và quyền cần thiết để sử dụng, đồng thời ủy quyền cho Kenhgotv sử dụng tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Nội dung gửi của người dùng của bạn, đồng thời cho phép đưa vào và sử dụng chúng theo dự tính của Trang web và các Điều khoản này. “Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, dù là trong nước hay nước ngoài, đối với bất kỳ và tất cả bí mật thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, bí quyết hoặc các quyền sở hữu trí tuệ tương tự. như bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền công khai và các quyền tương tự thuộc bất kỳ loại nào theo luật pháp hoặc quy định của bất kỳ cơ quan chính phủ, quy định hoặc tư pháp nào, nước ngoài hoặc trong nước. Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình đối với Nội dung gửi của người dùng.8.3. Giấy phép cho các bài gửi của người dùng. Bằng cách gửi Nội dung gửi của người dùng tới Kenhgotv, bạn cấp cho Kenhgotv một giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung gửi của người dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Trang web và Kenhgotv, bao gồm nhưng không giới hạn việc xuất bản và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ Nội dung gửi của người dùng của bạn (và các tác phẩm phái sinh của chúng) ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với Nội dung gửi của người dùng của mình , theo như quyền hạn được quy định bởi luật pháp. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng Trang web hoặc người xem hoặc người dùng Nội dung gửi của người dùng khác một quyền không độc quyền để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung gửi của người dùng đó, tất cả đều tuân theo các Điều khoản này.8.4 . Tiếp xúc với bài gửi của người dùng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi truy cập và sử dụng Trang web: (i) bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung do người dùng gửi từ nhiều nguồn khác nhau và Kenhgotv không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc Quyền sở hữu trí tuệ của hoặc các quyền liên quan. tới các Nội dung gửi của người dùng đó; và (ii) bạn có thể tiếp xúc với Nội dung do người dùng gửi không chính xác, mang tính xúc phạm hoặc có thể bị phản đối. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có thể có đối với Kenhgotv đối với Nội dung gửi của người dùng.

9. Quyền sở hữu trí tuệ.
9.1. Trang web, Nền tảng và Ứng dụng. Nền tảng, Trang web và Ứng dụng, bao gồm tất cả Nội dung có hoặc hiển thị trên Trang web (không bao gồm Nội dung do người dùng gửi), Ứng dụng hoặc Nền tảng, là tài sản của Kenhgotv và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành hoặc luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. Quyền sở hữu và quyền sở hữu độc quyền, đầy đủ đối với Trang web, Nền tảng và Ứng dụng (và tất cả các phần của một trong hai, bao gồm cả Nội dung) và tất cả các bản sao chép, chỉnh sửa, sửa đổi, cải tiến và cải tiến cũng như tất cả các quyền sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu liên quan , nhãn hiệu dịch vụ, thiện chí liên quan, bao gồm dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web (không bao gồm Nội dung gửi của người dùng), Ứng dụng và Nền tảng, là tài sản trí tuệ của Kenhgotv và mọi quyền trong đó không được cấp rõ ràng cho bạn dưới đây, sẽ được bảo lưu và duy trì duy nhất. độc quyền của Kenhgotv (hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của nó). “Kenhgotv”, logo của Kenhgotv và các nhãn hiệu khác là Thương hiệu của Kenhgotv hoặc các chi nhánh của nó. Tất cả các nhãn hiệu và logo khác được sử dụng trên Trang web, Ứng dụng hoặc Nền tảng đều là nhãn hiệu, nhãn hiệu Nền tảng hoặc logo của chủ sở hữu tương ứng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Nền tảng, Ứng dụng, Trang web và Nội dung.9.2. Nhận xét. Dự đoán rằng bạn, với tư cách là Người dùng được ủy quyền hoặc khách truy cập Trang web, có thể đưa ra đề xuất, nhận xét hoặc phản hồi khác cho Nền tảng Kenhgotv và/hoặc Trang web (“Phản hồi”). Phản hồi sẽ được coi là tài sản duy nhất của Kenhgotv. Không vi phạm những điều trên, Kenhgotv sẽ được tự do áp dụng Phản hồi đó cho bất kỳ sản phẩm hoặc Nền tảng nào của mình, sử dụng nó theo bất kỳ cách nào khác, tiết lộ, sao chép, cấp phép hoặc phân phối và khai thác Phản hồi được cung cấp cho nó khi nó thấy hoàn toàn phù hợp. không có nghĩa vụ hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

10. Q&A

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về các Điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 7 năm 2023